(1)
ปรีชาศิลปกุล ส. พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism). CMUJLSS 2006, 3, 21-33.