(1)
ปรีชาศิลปกุล ส. สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย. CMUJLSS 2006, 3, 91-99.