(1)
สิงหัษฐิต ว. ศาลปกครองกับการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร กรณีศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห้งประเทศไทย. CMUJLSS 2006, 4, 71-92.