(1)
นุตวงษ์ ท. คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม. CMUJLSS 2012, 5, 5-27.