(1)
ณ ป้อมเพ็ชร บ. สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญไทย. CMUJLSS 2012, 5, 77-92.