(1)
กาวิโจง อ. หนังสือสั่งการ : อำนาจรัฐส่วนกลางเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. CMUJLSS 2012, 5, 123-137.