(1)
ทองแท้ น. เสรีภาพในการชุมนุมของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้). CMUJLSS 2014, 7, 85-127.