(1)
นุตวงษ์ ท. อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย. CMUJLSS 2014, 7, 175-228.