(1)
ปรีชาศิลปกุล ส. พรมแดนความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกในสังคมไทย. CMUJLSS 2015, 8, 24-40.