(1)
ณ ป้อมเพ็ชร บ. ความเข้าใจว่าด้วย “สิทธิชุมชน” ของนักกฎหมายไทย. CMUJLSS 2015, 8, 122-147.