(1)
คำไตรย์ ด. หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice. CMUJLSS 2016, 9, 198-230.