ฺBoonsod S. บทบาทของนักกฎหมายไทยกับการรัฐประหารเพื่อนำมาสู่ระบอบเผด็จการ:ศึกษากรณีรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 123–156, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/176842. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.