จอมมูล ร. มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 1–23, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/218819. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.