ศึกษากิจ ป.; อําพนกิจวิวัฒน์ ว. .; สุเมธวานิชย์ ส. .; ตนบุญ เ. .; ทรรศนกุลพันธ์ ท. . สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 54–77, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/218992. Acesso em: 25 ก.ย. 2022.