ศรีวิชัยว. การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 1, p. 78-101, 15 มิ.ย. 2020.