ศรีวิชัย ว. การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 78–101, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/220946. Acesso em: 27 พ.ค. 2022.