คุ้มแพทย์ณ. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในชื่อเสียงโดยการประจานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 1, p. 24-53, 15 มิ.ย. 2020.