มีบัว ส.; ทองสว่าง ศ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนายหน้ารายย่อยและแรงงานเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 102–135, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/226826. Acesso em: 28 พ.ค. 2022.