เอมราชฉ. งานวิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเพศหลากหลายในประเทศไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 2, p. 120-147, 21 ธ.ค. 2020.