ปรีชาศิลปกุลส. เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญานิพนธ์ของไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 2, p. 45-63, 21 ธ.ค. 2020.