ปรีชาศิลปกุล ส. . เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญานิพนธ์ของไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 45–63, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242752. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.