โสมณวัตรก. นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 2, p. 17-44, 21 ธ.ค. 2020.