โสมณวัตร ก. . นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 17–44, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/243116. Acesso em: 21 พ.ค. 2022.