อาชวานันทกุล ส. . ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในโลกพลิกผัน. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1–16, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/245137. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.