กัลยาณภัทรศิษฏ์ฤ. วิกฤตกฎหมายกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติการ. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 14, n. 1, p. 138-161, 7 มิ.ย. 2021.