เบาเออร์ส. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกำหนดสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 14, n. 1, p. 1-27, 7 มิ.ย. 2021.