ทรรศนกุลพันธ์ ท.; ดารารัตน์ บ. .; เดชอำนวยพร เ. .; อําพนกิจวิวัฒน์ ว. .; แต้มทอง ว. . มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 59–83, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/246467. Acesso em: 28 พ.ย. 2022.