ป้องบุญจันทร์ ส. .; ตรงงาม ส. . การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ ชัยชนะทางคดีที่เปิดเผยระบบที่ล้มเหลว. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 86–121, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/249223. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.