ประมาณ ท.; อิทธิมีชัย ฐ. .; ลมัยวงษ์ ช. . มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเล พื้นที่หาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 85–106, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/255063. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.