ปรีชาศิลปกุล ส. . ผู้พิพากษามิใช่ปากที่เปล่งเสียงของกฎหมาย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 1–20, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/261893. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.