ตนบุญ เ. . การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 118–142, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/266138. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.