รายะนาคร ก. การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 27–70, 2006. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64545. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.