ปรีชาศิลปกุล ส. พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism). CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 21–33, 2006. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64552. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.