ปรีชาศิลปกุล ส. สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 91–99, 2006. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64565. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.