พบร่มเย็น ล. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 62/2547. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 101–111, 2006. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64567. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.