สายเชื้อ ส. ความเป็นธรรมในคดีอาญา ต่อรองได้จริงหรือ?. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 113–130, 2006. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64568. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.