สิงหัษฐิต ว. ศาลปกครองกับการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร กรณีศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห้งประเทศไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 71–92, 2006. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64574. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.