นุตวงษ์ ท. คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ฉบับปฐมฤกษ์แห่งสยาม. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 5–27, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64595. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.