ณ ป้อมเพ็ชร บ. สิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 77–92, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64598. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.