กาวิโจง อ. หนังสือสั่งการ : อำนาจรัฐส่วนกลางเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 123–137, 2012. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64602. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.