เขื่อนทา ค. ว่าด้วย เพศสภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 85–105, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64615. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.