มีชำนาญ ภ. สภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทางเพศอันเนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสในประเทศไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 107–125, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64616. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.