ณ ป้อมเพ็ชร บ. กฎหมายในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานของไทยและข้อจำกัด. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 35–65, 2013. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64619. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.