สันตติรัตน์ ส. การพิจาณาและลงโทษคดีละเมิดอำนาจศาลภายใต้พระปรมาภิไธยฯ. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 121–142, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64629. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.