ทองแท้ น. เสรีภาพในการชุมนุมของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้). CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 85–127, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64634. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.