นุตวงษ์ ท. อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 175–228, 2014. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64636. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.