ณ ป้อมเพ็ชร บ. ความเข้าใจว่าด้วย “สิทธิชุมชน” ของนักกฎหมายไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 122–147, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64643. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.