บุญกอบ ป. นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 198–222, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64646. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.