แก้วกำเหนิด อ. การปกครองโดยตุลาการ Gouvernment by Judges. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 126–157, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64693. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.