คำไตรย์ ด. หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 198–230, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64695. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.